Nieuwsbrief A28/A1: project knooppunt Hoevelaken

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen in het project A28/A1: knooppunt Hoevelaken. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken en ontwikkelingen van het project. Mocht dit inmiddels niet meer van toepassing zijn, dan kunt u zich via de link 'abonneren' onderaan deze nieuwsbrief afmelden. Zie voor meer informatie over het project: www.rws.nl/knooppunthoevelaken.

Voor nu wenst het projectteam knooppunt Hoevelaken u hele fijne feestdagen!

Stand van zaken project

Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig met het afronden van het Tracébesluit van het project knooppunt Hoevelaken. De formeel ingediende opmerkingen (zienswijzen) op het Ontwerp Tracé Besluit zijn bekeken en worden nu verwerkt en waar mogelijk meegenomen in het Tracébesluit. We hebben hierover continue overleg met de verschillende gemeenten, provincies en het Waterschap. Zodra dit klaar is volgt een interne Rijkswaterstaat kwaliteitstoets. Deze toets start eind dit jaar en loopt tot begin 2020. Daarna is het besluit gereed voor ondertekening door de minister. Rijkswaterstaat verwacht in het voorjaar van 2020 de stukken van het Tracébesluit ter inzage te leggen. Dan volgen informatieavonden waar iedereen vragen kan komen stellen. Het Tracébesluit ligt dan 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen beroepen worden ingediend door diegenen die eerder een zienswijze indienden. Dit is allemaal  onder voorbehoud van de stikstofproblematiek. De discussie hierover is nog in volle gang.

In de komende periode voeren projectleden verschillende gesprekken met belanghebbenden in het gebied. Ook is Rijkswaterstaat bezig met de grondverwerving voor het project. Daarnaast bereidt Rijkswaterstaat een aantal onderzoeken voor. Het gaat om onderzoeken op het gebied van archeologie en niet gesprongen explosieven. Door deze onderzoeken nu al uit te voeren, krijgt Rijkswaterstaat een beter zicht op wat er allemaal in de grond zit. Deze informatie is weer nodig voor de nieuwe opdrachtnemer van het project. Want als het Tracébesluit definitief is, wordt het uitvoeren van het project op de markt gezet en kunnen aannemers zich inschrijven.

Beeld: ©Rijkswaterstaat

De stikstofopgave, hoe staat het ermee?

Zoals u in de media heeft kunnen lezen komt het kabinet met een pakket maatregelen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Dit pakket is een eerste stap in een breder pakket aan maatregelen waaraan het kabinet werkt. Welke maatregelen nu worden genomen is continue in ontwikkeling. Kamerbrieven hierover zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl/documenten. Hier kunt u zoeken op kamerstukken en jaartal.

Ook binnen het project knooppunt Hoevelaken wordt rekening gehouden met stikstofuitstoot. Wat de nieuwe ontwikkelingen precies betekenen voor het project wordt op dit moment bekeken.

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Uitgelicht: Archeologie, wat betekent dit voor het project?

Rijkswaterstaat houdt bij projecten rekening met mogelijke archeologische resten in de grond. Deze mogen niet worden aangetast door wegwerkzaamheden. Het archeologische onderzoek gebeurt stapsgewijs (volgens de Archeologische Monumentenzorg (AMZ)-cyclus). De eerste stap hierin is altijd een bureauonderzoek. Hierbij kijken we waar in het projectgebied archeologische vondsten te verwachten zijn. Op verschillende locaties verspreid langs de A1, A28, in het knooppunt en ook op werkterreinen voor de bouw zijn daarna in totaal 1.646 boringen uitgevoerd.

Op een aantal plaatsen (82 onderzoeksgebieden, circa 30 hectare) vonden we aanwijzingen voor mogelijke archeologsiche waarden. Daarom worden er in 2020 op deze plekken zogenaamde proefsleuven gegraven. Deze sleuven zijn gemiddeld 20 meter lang, 2 of 4 meter breed en 1 meter diep. In totaal worden er ongeveer 250 van dit soort proefsleuven gegraven.

Mocht er iets gevonden worden dan kijkt Rijkswaterstaat samen met een archeologische begeleidingscommissie of de vondst voldoende waardevol is om op te graven. Bij opgraving is de vondst (automatisch) veilig gesteld en kan de locatie worden vrijgegeven voor wegwerkzaamheden. In de archeologische begeleidingscommissie zitten de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, gemeenten en provincies. Op deze manier is ook de regio nauw betrokken bij het archeologische proces en kunnen zij advies geven.

In het verleden zijn zo vondsten aangetroffen rond het wegtraject uit de Prehistorie (vuurstenen bij Zielhorst Amersfoort), Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen (wachttoren en grafveld bij Oud Leusden), Nieuwe tijd (historische erven langs de  A1) en de tweede wereldoorlog (kazematten, loopgraven en kamp Amersfoort bij A28 Zuid).

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Aangrenzend project: nieuw geluidscherm langs de A28

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst realiseert een nieuwe geluidscherm van ongeveer 500 meter lang, parallel aan de A28 (tussen km. 29.3 en 29.8) ter hoogte van de locatie Vathorst Podium. Het geluidscherm wordt 7 meter hoog en verbindt de bestaande geluidschermen tot één gesloten wand. De werkzaamheden hiervoor zijn onlangs gestart. In april 2020 volgt de beplanting van het scherm. Het geluidscherm valt buiten de grens van het Tracébesluit van knooppunt Hoevelaken en is dus geen onderdeel van het project knooppunt Hoevelaken.

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Colofon

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen in het project A28/A1: Knooppunt Hoevelaken. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken en ontwikkelingen van het project. Mocht dit inmiddels niet meer van toepassing zijn, dan kunt u zich via de link onderaan afmelden.

Meer weten?

Kijk op: www.a28a1knooppunthoevelaken.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur) of mailen via Knooppunt Hoevelaken.