Nieuwsbrief A28/A1: project knooppunt Hoevelaken

Nieuwsbrief in een nieuw jasje

De nieuwsbrief van het project knooppunt Hoevelaken heeft een andere opmaak dan u wellicht gewend bent. Deze nieuwsbrief heeft meer foto’s en een overzichtelijke indeling die het prettiger maakt om te lezen. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken en ontwikkelingen van het project. Mocht dit inmiddels niet meer van toepassing zijn, dan kunt u zich via de link 'abonneren' onderaan deze nieuwsbrief afmelden. Zie voor meer informatie over het project: www.rws.nl/knooppunthoevelaken.

Ontwikkelingen in het project knooppunt Hoevelaken

Op 15 april heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met de formele mededeling dat het contract met de huidige aannemer CA128 wordt ontbonden nadat  het Tracébesluit (TB) is afgerond. In gezamenlijk overleg met de huidige aannemer is het contract gewijzigd. Het Tracébesluit (TB) wordt door deze aannemer afgemaakt. Na vaststelling van het TB volgt een nieuwe aanbesteding om het project te realiseren. Hoe dit er precies uit komt te zien, weten we op dit moment nog niet. Achter de schermen wordt hier uiteraard wel hard aan gewerkt. Wat de verdere gevolgen zijn voor het project qua planning en kosten wordt ook later duidelijk. Voor nu houden we vast aan de planning zoals ook op onze website staat:

  • 2020: Tracébesluit
  • 2021: Start realisatie
  • 2023-2025: Openstelling

Van OTB naar TB

Op dit moment wordt gewerkt aan het omzetten van het Ontwerp tracé besluit (OTB) naar het Tracébesluit (TB). Naar aanleiding van het ter visie gaan van OTB zijn er 277 zienswijzen ingediend. Uit deze zienswijzen zijn ruim 1000 verschillende punten gehaald die beantwoord moeten worden. Daar zijn verschillende mensen in het project op dit moment druk mee bezig. Ook hebben we hierover contact met de bestuurlijke partners uit de regio omdat een aantal van deze punten hen ook aan gaat. De formele beantwoording van de zienswijze volgt bij de publicatie van het TB, in de Nota van Antwoord (voorjaar 2020). Deze Nota van Antwoord is openbaar toegankelijk op de website van het platform Participatie. We kijken ook nog hoe we de indieners van de zienswijzen hierover zo persoonlijk mogelijk kunnen informeren. 

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Voorbereidende werkzaamheden

De werkzaamheden voor het project knooppunt Hoevelaken beginnen naar verwachting in 2021 en duren tot 2025. Toch kunt u ons ook voor die tijd al aan het werk zien. We voeren voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het verleggen van kabels en leidingen en archeologische onderzoeken.

Hinder

We streven ernaar de werkzaamheden met zo weinig mogelijk hinder uit te voeren. Voordat de werkzaamheden beginnen, wordt u hierover door het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert (dat kunnen verschillende bedrijven zijn zoals Gasunie, Vitens, KPN, Liander) geïnformeerd. Voor de veiligheid van de weggebruiker en de medewerkers worden waar nodig tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen.

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Binnen het project knooppunt Hoevelaken is als basis het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gebruikt om de uitstoot van stikstof door het project in de toekomst, terug te dringen. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitgesproken dat het PAS niet mag worden gebruikt als basis. Zie voor de uitleg van de uitspraak dit filmpje: https://player.vimeo.com/video/338944317

Wat deze uitspraak betekent voor het project wordt op dit moment bestudeerd.

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Uitgelicht: natuur- en boscompensatie, wat is dat precies?

Rijkswaterstaat past een weg(verbreding) zo goed mogelijk in het bestaande landschap, daarbij houden we rekening met natuur en bos. Helaas gaat dat soms ten koste van natuur. Waar we groen weghalen zorgen we voor compensatie. Compensatie betekent dat we natuur en bos terug brengen. In eerste instantie zoveel mogelijk in de buurt waar we het hebben weggehaald maar het kan ook zijn dat we dat op andere plekken doen omdat er daar meer ruimte is of aansluit bij bestaande natuurgebieden.

Er zijn twee soorten compensatie: natuur- en boscompensatie. Natuurcompensatie bestaat uit het verbeteren of ontwikkelen van natuur die door het project (gedeeltelijk) verdwijnt. Deze natuur wordt aangelegd in gebieden die de NNN status (Natuurnetwerk Nederland) hebben. Boscompensatie houdt in dat gekapte bomen worden gecompenseerd in de vorm van nieuwe bomen en struiken. Bossen kunnen zowel in gebieden met als zonder NNN status worden gecompenseerd.

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Colofon

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen in het project A28/A1: Knooppunt Hoevelaken. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken en ontwikkelingen van het project. Mocht dit inmiddels niet meer van toepassing zijn, dan kunt u zich via de link onderaan afmelden.

Meer weten?

Kijk op: www.a28a1knooppunthoevelaken.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur) of mailen via Knooppunt Hoevelaken.