Nieuwsbrief A28/A1: project knooppunt Hoevelaken

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen van het project A28/A1: knooppunt Hoevelaken. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden van het project. Mocht dit inmiddels niet meer van toepassing zijn, dan kunt u zich via de link 'abonneren' onderaan deze nieuwsbrief afmelden. Zie voor meer informatie over het project: www.a28a1knooppunthoevelaken.nl.

Stand van zaken project knooppunt Hoevelaken: van voorbereiden Tracébesluit tot nieuwe projectwebsite

De voorbereidingen voor het Tracébesluit zijn in volle gang. Eerst wordt het besluit intern getoetst. Daarna ligt er een Tracébesluit waaraan het thema stikstof nog moet worden toegevoegd. De uitwerking van de spoedwet stikstof gebeurt op landelijk niveau. Daar moet het project op wachten. Als dit is afgerond kan het Tracébesluit worden vastgesteld en gepubliceerd.

Aanbesteding

Ook is het project bezig met de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding. Dit betekent concreet dat in deze periode het oude contract wordt herschreven naar een nieuw contract. De partij uit het vorige contract, de combinatie A1|28, bestond uit 3 marktpartijen, zij hebben al meer kennis van het project en mogen los van elkaar, eventueel met nieuwe partners, meedoen in een nieuwe aanbesteding. Op dit moment kijkt Rijkswaterstaat op welke manier het contract kan worden uitgevraagd zodat straks alle marktpartijen evenveel kans maken, zonder dat de kennis van de huidige partijen voordeel geeft. Rijkswaterstaat overlegt hier ook over met de ‘markt’, zodat een goede en eerlijke aanbesteding plaats vindt. Dit proces kost tijd en is noodzakelijk om een goed uitvoerbaar project te hebben.

Nieuwe projectwebsite

Leuk om te melden is dat het project een nieuwe projectwebsite heeft: www.A28A1knooppunthoevelaken.nl. Vanaf nu vindt u hier alle informatie over het project. De komende jaren gaat u steeds meer zien van het project. Eerst door voorbereidende werkzaamheden en later door de werkzaamheden van de nieuwe aannemer. Op deze site staat op een kaartje waar en wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd, vindt u het laatste nieuws over het project en kunt u alle documenten terug lezen die zijn gepubliceerd over het project in de voorgaande jaren.

Corona

Vanwege de maatregelen rondom het Corona virus vinden nu geen gesprekken plaats met stakeholders, behalve telefonisch. Het projectteam is wel gewoon aan het werk en telefonisch en per mail bereikbaar.

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Eerste gronden voor natuur- en boscompensatie bekend

Rijkswaterstaat (RWS) moet groen dat verdwijnt voor de aanleg van het nieuwe knooppunt compenseren. Na intensief overleg met de eigenaar van de grond is duidelijk geworden dat de agrarische gronden aan de Nijkerkerstraat in Hoevelaken gebruikt kunnen worden om bos aan te planten. Dit is de eerste plek waar natuur gecompenseerd wordt voor het project knooppunt Hoevelaken.

Belangrijke eerste stap

De gronden zullen voor een deel als bos ingericht worden, aansluitend aan het Rijksmonument Landgoed Hoevelaken (Hoevelakense Bos). Het overige deel wordt ingericht als natuur. De wens om het Hoevelakense Bos uit te breiden en te versterken, is de afgelopen jaren regelmatig en uitgebreid besproken. Met de realisatie van bos en natuur op de nu nog agrarische gronden is hiermee een eerste en belangrijke stap gezet.

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Raakvlakproject: Project A1-A30 Barneveld

Vorig jaar (maart 2019) is de verkenning van project A1-A30 Barneveld gestart. Dit project grenst aan de oostkant aan het project knooppunt Hoevelaken.

De A1 is een van de belangrijkste verkeersaders van het land. Naast knooppunt Hoevelaken A28/A1 en het project A1 Apeldoorn-Azelo, dat momenteel in uitvoering is, gaat het project A1-A30 Barneveld ook bijdragen aan een betere doorstroming van het verkeer op deze snelweg.

Aanleiding verkenning

Het project A1-A30 Barneveld is opgestart om een belangrijk verkeers- en fileknelpunt op de A1 aan te pakken tussen Barneveld en Voorthuizen. De huidige aansluiting van de A1 met de A30 leidt tot verkeersopstoppingen op de A1. Daarom is een verkenning gestart om te zoeken naar oplossingen voor dit verkeersknelpunt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, gemeente Barneveld en de Regio Food Valley (samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen) werken gezamenlijk aan dit project. De verkenning voor de A1-A30 zal naar verwachting aan het eind van dit jaar zijn afgerond. De minister maakt dan het Voorkeursalternatief bekend. Op dat moment is duidelijk welke verkeerskundige maatregelen er worden genomen en wat de planning van het project wordt.

Meer informatie over het project A1-A30 Barneveld vindt u hier: www.mirtverkenninga1-a30.nl.

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Uitgelicht: Explosieven opsporen voor veilig werken

Bij Rijkswaterstaat staat de veiligheid van mensen voorop. Voordat er een schop de grond in gaat is het van groot belang om te weten dat er geen explosieven in de grond zitten. Nederland is nu 75 jaar bevrijd, maar in de Nederlandse bodem ligt nog altijd een explosieve erfenis.

Voor het project knooppunt Hoevelaken is in 2019 een nieuw bureauonderzoek naar explosieven uitgevoerd. Met als resultaat dat de van zogeheten Conventionele Explosieven (CE) verdachte gebieden in kaart zijn gebracht op basis van historische gegevens. Ook is hierbij aangegeven om wat voor soort explosieven het gaat. Vooral langs de A1 en in het knooppunt Hoevelaken zijn gebieden waar geschutmunitie, afwerpmunitie en hand- en geweergranaten worden verwacht. Ook is gekeken hoe diep de explosieven maximaal liggen en of explosieven na de oorlog al zijn geruimd.

De explosieven in de CE verdachte gebieden moeten nog worden opgespoord met detectie en indien aanwezig opgegraven (benaderd) en opgeruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zorgt voor het opruimen van explosieven. Dit doen zij gemiddeld 2.500 keer per jaar. Pas nog is een op scherp staand Duitse V1 bom onderaan het talud van de rijksweg A1 bij Deventer gevonden en ontmanteld. Het onderzoeken van het projectgebied start de komende jaren al.

Beeld: ©Rijkswaterstaat / Chris Pennarts

Colofon

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen in het project A28/A1: Knooppunt Hoevelaken. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken en ontwikkelingen van het project. Mocht dit inmiddels niet meer van toepassing zijn, dan kunt u zich via de link onderaan afmelden.

Meer weten?

Kijk op: www.a28a1knooppunthoevelaken.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur) of mailen via Knooppunt Hoevelaken.