Pannerdensch kanaal

Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal - Project in nieuwe fase

Rijkswaterstaat verlaagt een aantal kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Op die manier zorgen we ervoor dat het water beter doorstroomt en het rivierengebied veiliger wordt. In deze nieuwsbrief leest u meer over de stand van zaken en de activiteiten die de komende periode plaatsvinden.

Project in nieuwe fase

Het was de afgelopen periode voor de buitenwereld misschien vrij stil rond het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal. Dat betekent niet dat er niets is gebeurd. Rijkswaterstaat is druk bezig geweest met de aanbesteding van het project. Vlak voor de zomervakantie hebben we een aannemer geselecteerd: Ploegam B.V. De komende tijd gaan we samen met Ploegam aan de slag met het uitwerken van de plannen.

Om de doorstroming in het Pannerdensch Kanaal te verbeteren, verlaagt Rijkswaterstaat 38 kribben en 5 oevers. Hiervoor heeft de minister van IenW begin 2018 een voorkeursalternatief vastgesteld. Dit voorkeursalternatief is een soort ‘besluit op hoofdlijnen’. Rijkswaterstaat en aannemer Ploegam werken het voorkeursalternatief de komende periode uit in een ontwerpprojectplan op grond van de Waterwet. Dat is een plan waarin we vastleggen hoe we de kribben en oevers precies gaan verlagen, welke aanvullende maatregelen worden genomen en wat de effecten van de aanpassingen zijn, bijvoorbeeld op de waterstand en op planten en dieren in het gebied. Daarbij gaan we in gesprek met direct belanghebbenden om hun wensen en eisen in kaart te brengen. Waar mogelijk of noodzakelijk nemen we deze mee in het ontwerp en uiteindelijk in de realisatie van het project.  

De verwachting is dat het ontwerpprojectplan klaar is in de loop van 2020. Op dat moment gaan we de benodigde vergunningen aanvragen. De werkzaamheden starten volgens de huidige planning in 2021. Het project zou dan in 2023 afgerond zijn.

Luchtfoto Pannerdensch Kanaal

Maak kennis met onze omgevingsmanagers

Voor bewoners, bedrijven, overheden en andere belanghebbenden van een project is de omgevingsmanager het belangrijkste aanspreekpunt. Het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal heeft twee omgevingsmanagers. In deze nieuwsbrief stellen wij hen aan u voor.

De schakel tussen project en omgeving; zo wordt de omgevingsmanager wel genoemd. Omgevingsmanagers onderhouden het contact met de omgeving: zij informeren mensen, halen eisen en wensen op bij belanghebbenden en koppelen deze vervolgens terug naar de projectorganisatie. Rijkswaterstaat en Ploegam B.V. hebben voor het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal de taken op het gebied van omgevingsmanagement verdeeld.

Rob Korfage is de omgevingsmanager vanuit de aannemer. Rob is degene die de gesprekken voert met direct belanghebbenden in het projectgebied. Ook is hij het eerste aanspreekpunt voor de veldonderzoeken die vanaf eind augustus plaatsvinden. U kunt Rob bereiken via rob.korfage@tauw.com.

Marc Strootman is de omgevingsmanager vanuit Rijkswaterstaat. Bij Marc kunt u terecht met alle overige vragen over het project. Bijvoorbeeld over de procedure en de planning. Marc is onder meer verantwoordelijk voor de algehele projectcommunicatie. U kunt hem bereiken via marc.strootman@rws.nl.

Beide omgevingsmanagers werken intensief samen om ervoor te zorgen dat de omgeving tijdig en zorgvuldig wordt betrokken bij het project.

Foto links: Marc Strootman. Rechts: Rob Korfage.

Omgevingsmanagers Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Start veldonderzoeken

Rijkswaterstaat gaat vanaf half augustus een aantal veldonderzoeken uitvoeren in het projectgebied. Een nauwkeurig beeld van het terrein en van de bodem is noodzakelijk om de plannen voor de krib- en oeververlaging zo goed mogelijk uit te kunnen werken. Ook verkleinen we zo de kans dat we tijdens de werkzaamheden voor verrassingen komen te staan.

De eerste veldonderzoeken vinden plaats in de periode tussen augustus 2019 en februari 2020. We doen verschillende soorten onderzoek. Zo onderzoeken we terreinen op de aanwezigheid van beschermde planten en dieren of vervuiling zoals puin. We gebruiken daarvoor onder meer een grondradar. Daarvoor moet het terrein gemaaid zijn. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld beschermde planten worden vernietigd of broedende vogels worden gestoord, inspecteert een ecoloog de terreinen voorafgaand aan het maaien. We doen ook bodemonderzoek op de kribben en oevers. Daarvoor zetten we onder meer een quad en een sondeerwagen in.

De onderzoeken vinden deels plaats op gronden die Rijkswaterstaat niet in eigendom heeft. Grondeigenaren zijn hierover inmiddels geïnformeerd. We stemmen met grondeigenaren af wanneer de onderzoeken worden uitgevoerd.

Kribben Pannerdensch kanaal