Nieuwsbrief project dijkversterking Marken

In deze nieuwsbrief leest u meer over de laatste stand van zaken van de dijkversterking Marken. We vertellen u meer over de planprocedure en beantwoording zienswijzen, extra ecologisch onderzoek kuifeenden en de droogte.

Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek

De buitenwaartse dijkversterking is beschreven in het ontwerpprojectplan Waterwet en in het Milieu Effect Rapport (m.e.r.). In het ontwerpprojectplan Waterwet staat beschreven waar de dijk aan moet voldoen, het maximale ruimtebeslag en waar bijvoorbeeld bankjes of natuurvriendelijke oevers gerealiseerd worden. De m.e.r. geeft meer informatie over de impact van de werkzaamheden op de omgeving. Beide plannen hebben van 25 april tot en met 5 juni 2019 ter inzage gelegen. In totaal zijn er 13 zienswijzen ingediend. Het m.e.r. is in deze periode ook voorgelegd aan de commissie m.e.r.

Lees meer

Ecologie bij dijk van Marken

De komende maanden gaan we ‘s nachts de kuifeenden bij de dijk van Marken bestuderen. Dit doen we na advies van de commissie m.e.r. (onafhankelijke deskundigen op gebied van natuur en milieu) op ons Milieu Effect Rapport (m.e.r.). Met het m.e.r. laten we onder andere zien welke effecten de aanleg van de nieuwe dijk op de natuur heeft.

Lees meer

Omgaan met droogte bij dijk Marken

Afgelopen zomer was weer warm en droog. En in de zomermaanden van 2018 viel er ook al bijzonder weinig regen. Planten, dieren en mensen hadden daar last van. Wat voor invloed heeft de warmte en droogte op de dijk in Marken gehad?

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. Meer weten? Kijk op: rijkswaterstaat.nl

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (weekdagen 07.00u - 20.00u, zon-en feestdagen 10.00u - 18.30u)