Nieuwsbrief project dijkversterking Marken

In deze nieuwsbrief leest u meer over de laatste stand van zaken van de dijkversterking Marken.

Projectupdate dijkversterking Marken

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof heeft gevolgen gehad voor de voortgang van het project Dijkversterking Marken. Hoewel de voorbereidingen van het project doorgingen, was het niet mogelijk om het projectplan Waterwet, het milieueffectrapport (MER), de Nota van Antwoord en de bijbehorende vergunning Natuurbeheer ter inzage te leggen. Inmiddels is duidelijk dat de aanlegfase van de versterking slechts tijdelijke en zeer geringe deposities stikstof oplevert. Effecten op stikstofgevoelige natuur in nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn daarom uitgesloten. Er zijn dan ook geen verdere maatregelen nodig.

Lees meer

Uitkomst onderzoek kuifeenden

De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat onderzocht of en in welke mate kuifeenden, op met name de Gouwzee, gebruikmaken van de mosselbanken onder de dijk.  Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er een gering aantal kuifeenden gebruikmaakte van deze mosselbanken. Ook vormen deze geen belangrijke voedselbron voor overwinterende kuifeenden. Er zijn daarom geen maatregelen nodig voor de kuifeenden.

Rijkswaterstaat heeft dit onderzoek laten uitvoeren naar aanleiding van het advies van de commissie m.e.r. (onafhankelijke deskundigen op gebied van natuur en milieu) op het milieueffectrapport.

Voor meer informatie over het onderzoek naar de kuifeenden, zie het artikel in de vorige nieuwsbrief.

Onderhoud dijken

Tot de dijkversterking gereed is, gaat het onderhoud aan de huidige dijk gewoon door. Het onderhoud is nodig om een veilige en stabiele dijk te waarborgen, met oog voor natuur. De werkzaamheden bestaan uit maaien van de bermen, onderhouden van fiets- en voetpaden, verwijderen van onkruid en inspecteren van de dijk. De aannemer controleert ook de waterkering en haalt riet uit de dijksloten weg, zodat het water goed blijft doorstromen. Ook worden er kleinere werkzaamheden uitgevoerd, zoals het weghalen van zwerfafval en het herstellen van verzakte bestrating. Voor dit onderhoud zijn werknemers van de aannemer regelmatig op en rond de dijk aan het werk.

Indien u vragen heeft over het onderhoud aan de dijk kunt u met ons contact opnemen via: dijkversterkingmarken@rws.nl.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. Meer weten? Kijk op: rijkswaterstaat.nl

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. Onze collega’s zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 10.00 en 18.30 uur.