Nieuwsbrief project dijkversterking Marken

In deze nieuwsbrief leest u meer over de laatste stand van zaken van de dijkversterking Marken.

Projectplan Waterwet Marken ter inzage

Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken voor de buitenwaartse versterking van de dijk rond Marken zijn goedgekeurd en liggen van 28 mei tot 9 juli 2020 ter inzage.  

Projectplan Waterwet Marken vastgesteld

De Zuid- en Westkade van de dijk om Marken voldoen niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. In 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat gekozen voor een buitenwaartse dijkversterking om Marken tegen hoogwater te beschermen. Het projectplan Waterwet dat beschrijft op welke manier dat gaat gebeuren is op 12 mei 2020 door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland goedgekeurd. Door de dijkversterking is Marken de komende 50 jaar weer veilig.

Procedure terinzagelegging

Het ontwerpprojectplan Waterwet met de bijbehorende stukken hebben in 2019 ter inzage gelegen. Vervolgens zijn de binnengekomen zienswijzen door Rijkswaterstaat verwerkt en beantwoord. Nu het projectplan is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, liggen de stukken gedurende een periode van zes weken, van 28 mei t/m 9 juli 2020 ter inzage. Belanghebbenden die in 2019 een zienswijze op de ontwerp stukken hebben ingediend, kunnen tijdens deze periode in beroep gaan bij de Raad van State. Binnen 6 maanden doet de Raad van State een uitspraak.

Inzien stukken

De Provincie Noord-Holland legt het projectplan Waterwet met de bijbehorende stukken en de vergunning Wet natuurbescherming vanaf donderdag 28 mei 2020 digitaal ter inzage op haar website: www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen.
Nu de overheidskantoren vanwege het coronavirus niet geopend zijn, kunnen de stukken niet fysiek ter inzage worden gelegd. Daarom is het mogelijk om per post (een gedeelte van) de stukken te ontvangen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar dijkversterkingmarken@noord-holland.nl (met vermelding van uw adresgegevens).

Daarnaast kunnen inwoners van Marken bij de Eilandraad op afspraak de stukken inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken via: info@eilandraad.nl (met vermelding van uw contactgegevens).  

Vragen?

Heeft u nog vragen aan Rijkswaterstaat over de inhoud van de stukken? U kunt per e-mail vragen stellen via dijkversterkingmarken@rws.nl of bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. Meer weten? Kijk op: rijkswaterstaat.nl

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. Onze collega’s zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 10.00 en 18.30 uur.