Nieuwsbrief ViA15

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert de  doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 ontstaat ook een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.

Minister dient nadere onderbouwing Tracébesluit ViA15 in bij Raad van State

De Raad van State heeft in een tussenuitspraak over het Tracébesluit ViA15 (A12/A15 Ressen – Oudbroeken) verzocht om een nadere onderbouwing van de effecten van stikstofdepositie op Natura2000-gebieden. Deze onderbouwing heeft demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barbara Visser, verstuurd naar de Raad van State. Het tracébesluit is openbaar gemaakt en gepubliceerd in de Staatscourant van dinsdag 14 september.

Wijzigingen in het tracébesluit
In dit ingediende tracébesluit zijn de effecten van stikstofdepositie op Natura2000-gebieden opnieuw beoordeeld en nader onderbouwd. Hiervoor is de, recent door het kabinet vastgestelde, rekenafstand van 25 km rondom emissiebronnen toegepast. Er zijn meer mitigerende maatregelen getroffen dan in het eerdere tracébesluit. Deze maatregelen voorkomen mogelijke verslechtering van de natuur in Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofuitstoot. Voor het indienen van de stukken heeft de demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat eerder aan de Raad van State uitstel aangevraagd en gekregen. Naast een nadere onderbouwing van de stikstofgevolgen voor de natuur zijn er ook enkele wijzigingen opgenomen in het ontwerp ter optimalisatie. De eerdere tracébesluiten voor de ViA15 blijven van kracht voor zover ze niet door dit nieuwe besluit worden gewijzigd. 

Beroepsprocedure
Belanghebbenden kunnen van woensdag 15 september tot en met dinsdag 26 oktober 2021 beroep instellen tegen het Tracébesluit ViA15 2021 door het indienen van een beroepschrift bij de Raad van State. Het besluit en alle ondersteunende documenten staan vanaf dinsdag 14 september 2021 op www.platformparticipatie.nl/via15 en tevens op www.via15.nl. De stukken zijn van dinsdag 14 september tot en met dinsdag 26 oktober 2021 onder andere in te zien bij de gemeenten in de regio, het provinciehuis van de provincie Gelderland en het kantoor van Rijkswaterstaat in Wolfheze. 

Telefonisch spreekuur
Indien u vragen heeft over het Tracébesluit ViA15 2021, dan kunt u die stellen tijdens telefonische spreekuren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. De medewerkers kunnen voor u een telefonische afspraak inplannen met een deskundige van project ViA15. De gesprekken vinden plaats op woensdag 29 september, donderdag 30 september, woensdag 6 oktober, donderdag 7 oktober, woensdag 13 oktober en donderdag 14 oktober 2021 in de middag en avond.

Meer informatie
Informatie op: www.platformparticipatie.nl/via15 en www.via15.nl. Voor vragen over het project kun u bellen naar 0800 8002 (Rijkswaterstaat) of mail naar info@via15.nl. Vragen over de procedure kunt u stellen aan Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bel naar 070 456 96 07. 

Aangezicht brug Pannerdensch Kanaal
Beeld: ©Impressie: Ney & Partners / Impressie: Ney & Partners

Medegefinancierd door

Het project ViA15 wordt medegefinancierd door het TEN-T-programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijkheid voor de publicatie ligt bij de auteur. De EU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.