Nieuwsbrief wegverbreding N50 Kampen - Kampen Zuid

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het Rijkswaterstaatproject verbreding N50 Kampen -  Kampen Zuid. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen en de voortgang.

In de huidige situatie is op het wegvak Kampen - Kampen Zuid regelmatig sprake van filevorming in de spitsperioden. De voornaamste oorzaak hiervan is dat er 1 rijstrook per rijrichting is. Daarnaast is er geen fysieke rijbaanscheiding waardoor er kans bestaat op frontale ongevallen. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat de N50 Kampen - Kampen Zuid met twee extra rijstroken met een fysieke rijbaanscheiding. Dit verbetert de veiligheid en doorstroming op de N50.

Op dit moment onderzoeken we de effecten van de extra rijstrook op onder andere de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit, het geluid en de natuur. In 2021 beslist Rijkswaterstaat hoe de nieuwe N50 eruit komt te zien.   

In gesprek met omgevingsmanager Philip Schellens

Op 29 januari vond de eerste inloopavond plaats waar omwonenden en geïnteresseerden vragen konden stellen over het project. Omgevingsmanager Philip Schellens sprak hier met veel betrokken omwonenden. Hij is de komende jaren hét aanspreekpunt voor de omgeving op het project. In onderstaand interview leert u Philip wat beter kennen en gaat hij in op de meest gestelde vragen.

Goed luisteren     
‘Als omgevingsmanager houd ik me vooral bezig met het goed luisteren naar de wensen en belangen van alle partijen, van bedrijven tot omwonenden. Het is vaak een uitdaging om een goede balans te vinden tussen alle verschillende belangen. Mijn streven is dat elke betrokken partij of individu aan het eind van de rit zegt op het juiste moment betrokken te zijn geraakt. Dat er in ieder geval goed geluisterd is. En dat op een duidelijke en menselijke manier aan de behoefte naar informatie is voldaan. Ik ben de schakel tussen Rijk en omgeving. Daarom wil ik zo helder mogelijk uitleggen wat organisaties of aanwonenden kunnen verwachten van de Rijksoverheid. Alleen zo komen we tot een prettige samenwerking.’

Lopende werkzaamheden
‘Dit jaar is gereserveerd voor ontwerp en studies naar effecten. Wat is het effect van twee extra rijstroken op onder andere de verkeersveiligheid, het geluid, de natuur en de luchtkwaliteit. Met de uitslag van dit onderzoek kunnen we bepalen hoe de rijstroken het beste in de omgeving kunnen worden ingepast.’

De volgende stappen
‘De verwachting is dat na de zomer de meeste onderzoeken zijn afgerond. Daarna kunnen we het plan van de weg en de omgeving ervan afmaken. Dan kunnen we ook meer vertellen over bijvoorbeeld de geluidswallen, de precieze plaats van de rijbanen en de aansluitingen. We schrijven dat allemaal op in het ontwerptracébesluit en dan start de formele inspraakronde. In deze zogenaamde ‘zienswijzenperiode’ kunnen belangstellenden hierop reageren. De mensen kunnen dan ook weer een informatieavond verwachten waarop wij het uitgewerkte plan tonen en bespreken.'

Specifiek deel van de N50
'
Mensen vragen wel eens, waarom wordt juist dit gedeelte van de N50 aangepakt? De urgentie zit voornamelijk in het deel tussen Kampen en Kampen Zuid. Hier hebben we nu opdracht voor. Maar met het aanpakken van dit deel wordt ook de doorstroming op aansluitende wegen verbeterd’, aldus Philip.

Beeld: ©F. Heinink

Wat is een ontwerptracébesluit

Effectonderzoeken moeten uitwijzen op welke manier verbreding het beste gerealiseerd kan worden. Dit krijgt zijn beslag in het ontwerptracébesluit (OTB). De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang. De aankomende maanden vinden de onderzoeken plaats en daarna publiceert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ontwerptracébesluit. In de zes weken na publicatie kan iedereen een reactie geven (een zienswijze).  
 
Het tracébesluit 

Na de beoordeling van alle zienswijzen wordt het besluit definitief gemaakt. Dan heet het een tracébesluit. Voor de uitbreiding van de N50 Kampen – Kampen Zuid wordt het tracébesluit eind 2021 verwacht. Hier is dan nog beroep op mogelijk als indieners vinden dat hun zienswijzen niet goed genoeg zijn verwerkt in het besluit.

Adviseur geluid en luchtkwaliteit Hilko Kosterman aan het woord

Tijdens de bewonersavond op 29 januari gingen de meeste vragen over mogelijke geluidshinder. De plannen zijn nog niet in detail uitgewerkt, maar gelukkig kan Hilko Kosterman de meeste vragen wel beantwoorden. U leest zijn reaties op de vragen hieronder.

Worden er gevolgen voor geluid- en luchtkwaliteit verwacht?
‘Een begrijpelijke vraag. De aanpassingen aan de N50 zijn niet bedoeld om meer verkeer mogelijk te maken, maar om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. Voor het geluid en de luchtkwaliteit heeft het naar verwachting  geen grote gevolgen. De luchtkwaliteit voldoet in deze regio ruimschoots aan de normen en we verwachten dat dit door de wegaanpassing niet verandert.’

Kunt u het geluid meten in de achtertuin van aanwonenden? 
‘Dat hoeven we niet te doen. Ik zal uitleggen waarom. Het is in Nederland gebruikelijk  dat we de geluidsonderzoeken met modellen uitvoeren. In wet –en regelgeving is vastgelegd hoe we dat moeten doen. Dit is voor planstudies ook het meest betrouwbaar, want in deze modellen zijn ook toekomstige ontwikkelingen op andere vlakken meegenomen. Zoals nieuwe woningen en toename van verkeer. Bij metingen in de achtertuin kan je ook verstorende geluiden uit de omgeving meenemen. En dat willen we natuurlijk niet.’

Hoe onderzoekt u of de geluidsoverlast volgens de norm is? 
‘In Nederland zijn in 2012 voor alle rijkswegen op zogenaamde virtuele referentiepunten, GeluidProductiePlafonds (GPP’s), langs de weg vastgesteld. Met de geluidonderzoeken die we in de planstudie doen gaan we na of we met de wegaanpassing nog aan die GPP’s voldoen. We gaan hierbij uit van de hoeveelheid verkeer dat we in 2033 verwachten op de N50.’

Als uit het onderzoek blijkt dat er maatregelen nodig zijn, waar moeten we dan aan denken? 
‘Als blijkt dat we met de wegaanpassing boven de eerder genoemde GPP’s uitkomen, gaan we onderzoeken of we maatregelen kunnen treffen. De maatregelen die we kunnen nemen zijn dan bijvoorbeeld extra stil asfalt en aanpassing van geluidswallen.’

De huidige lage geluidswal lijkt te zijn ingeklonken, klopt dit?
'Dat hebben wij ook gehoord van mensen uit de omgeving. We gaan onderzoeken of de huidige geluidswal tussen het spoorviaduct en de Cellesbroeksweg nog de juiste hoogte heeft. En of die moet worden verhoogd in verband met de verbreding. De wal tussen de Cellesbroeksweg en de aansluiting Kampen diende als voorbelasting om de veenbodem te laten inklinken. Die is inderdaad lager geworden. In de nieuwe situatie schuift die wal op richting de woonwijk.'

Weet u al hoe de toekomstige geluidswal eruit komt te zien? 
‘Dat weten we nog niet. Over de vormgeving van de geluidswal willen we met de omgeving praten. Dat doen we in combinatie met de vormgeving en inrichting van het landschap rond de verbrede weg. We horen dan graag hoe omwonenden tegen de nieuwe inrichting aankijken. Tijdens een informatieavond in het najaar vinden deze gesprekken plaats.’

Beeld: ©F.Heinink

Stuur door en abonneer een kennis

Dit is de eerste nieuwsbrief van de verbreding van de N50 Kampen - Kampen Zuid. Vanaf nu geven we regelmatig een update. Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief ook interessant is, stuur de nieuwsbrief door en attendeer hen hier op. Aanmelden kan via wegverbredingN50@rws.nl.

Zie voor de tussenuitspraak van de Raad van State en nadere onderbouwing van de stikstofdeposities voor infraprojecten:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124071/201702813-1-r3/