Nieuwsbrief wegverbreding N50 Kampen - Kampen Zuid

Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van het Rijkswaterstaatproject wegverbreding N50 Kampen -  Kampen Zuid. 

Op 12 november kon iedereen die daar belangstelling voor had, online kijken naar een informatieavond over de voorgenomen verbreding van de N50 tussen de afritten Kampen en Kampen Zuid. Rijkswaterstaat presenteerde de plannen en ontwerpen voor de wegverbreding en aangrenzende omgeving. Mensen konden vragen stellen per WhatsApp, die in de uitzending werden beantwoord.  De geluidsmaatregelen kregen veel aandacht, maar ook luchtkwaliteit, het ontwerp van de weg zelf en van de omgeving. Hieronder de antwoorden, samengevat per onderwerp.

Wat valt er te vertellen over de geluidsproductie, na aanleg van de nieuwe weg? Is de nieuwe weg stiller? Hoe zit het bij het station Kampen Zuid?

Als geluidmaatregel wordt op over het hele traject tussen Kampen en Kampen Zuid dubbellaags zeer open asfaltbeton (2-ZOAB) voorgesteld. Dit stillere type asfalt levert na de aanpassing van de weg meer geluidreductie op t.o.v. de huidige situatie. Bij het publiceren van het Ontwerp Tracébesluit kunt u op gedetailleerd niveau zien wat de effecten zijn van het nieuwe ontwerp van de wegverbreding. Aan de westkant van de N50 (tussen de N50 en de Zwartendijk) komen geen geluidsmaatregelen in de vorm van wallen.

Er komt een nieuwe geluidswal in plaats van huidige voorbelastingswal tussen Cellesbroekweg en afslag Kampen van 4 tot 5 meter hoog; de bestaande geluidswal ten zuiden van de Cellesbroekweg blijft zoals die nu is. Samen met het stillere asfalt is dit voldoende om geluidshinder binnen de normen (de geluidsproductieplafonds) te houden. Extra maatregelen, zoals een geluidsscherm bovenop de geluidswal, nemen we niet: die zijn niet nodig en we hebben daarvoor geen budget.

Nabij het Stationskwartier wil gemeente Kampen een wal aanleggen en hiervoor is de gemeente in overleg met Rijkswaterstaat voor een vergunningsaanvraag. De wal staat straks niet in het Ontwerp Tracébesluit als geluidsmaatregel, maar is wel in het geluidsonderzoek meegenomen. De hoogte van de nieuwe wal wordt ca. 7 meter.

Ook de afslag naar de N307 zit in de modellen waarmee het geluid is berekend. Hier wordt ook het extra stille asfalt (2-ZOAB) aangebracht. Daarnaast komt daar een nieuwe geluidswal in de berm.

Met de voorgenomen geluidsmaatregelen wordt geluidhinder door de N50 ook in de toekomst voldoende tegengegaan. We blijven binnen de zogenaamde geluidsproductieplafonds, ook als het verkeer volgens verwachting tot 2033 toeneemt. Intussen houden we jaarlijks in de gaten of het nog voldoet en zo niet, dan nemen we extra maatregelen.

De exacte locaties en hoogtes van de geluidsmaatregelen staan straks beschreven in het Ontwerp Tracébesluit.

Wat zijn de gevolgen voor luchtkwaliteit, bijvoorbeeld voor fijnstof ?

In de huidige situatie voldoet de luchtkwaliteit ruimschoots aan de geldende Nederlandse normen. Voor fijnstof wordt aan de WHO (World Health Organziation) advieswaarden voldaan en naar verwachting verbetert dit in de toekomst, ook na uitvoering van het project, omdat voertuigen zuiniger en schoner worden. Het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dat is een landelijk programma waarin alle relevante projecten staan en dat wordt jaarlijks bijgehouden.

Het gedeeltelijk of geheel overdekken van de weg om uitstoot van fijnstof en geluidhinder tegen te gaan is niet onderzocht. De geluidsituatie of de luchtkwaliteit rond de N50 vragen niet om zo’n grote extra ingreep.

Ontwerp van de weg, de fietspaden, de geluidswallen en gevolgen voor water

De presentatie over de N50 met daarin het ontwerp van de weg en de artist impressions zijn online terug te kijken. Dat kan via deze link: https://vimeo.com/468173893#at=1:14:31.

De N50 blijft een N-weg en die hebben geen vluchtstroken. Wel komt er langs de rijstroken in de berm een strook met grasbetontegels, een soort halfverharde berm. Op die manier kunnen bijvoorbeeld hulpdiensten passeren.

Er komt een geleiderail in een middenberm, die is bedoeld om de rijbanen te scheiden en zo de veiligheid te vergroten.

Er komt geen verlichting langs de N50. Alleen bij de op en- afritten worden enkele lichtmasten bijgeplaatst voor meer veiligheid.

De aanpassing van de kruisingen zoals de Flevoweg en N307 vallen niet binnen dit project. De verbreding van de N307 is een project van de provincie. Rijkswaterstaat heeft geregeld contact met aangrenzende projecten van gemeente Kampen en provincie Overijssel voor afstemming nu en in de toekomst. Bijvoorbeeld in verband met beperking van hinder bij de aanleg.

Alle fiets- en wandelpaden blijven zoals ze er nu zijn. De verbreding wordt uitgevoerd op rijksgrond. De wandel- en fietspaden liggen op gemeentegrond. Over de N50 (op de viaducten en op- en afritten) zullen ze worden aangepast, zodat de verbreding kan worden uitgevoerd. De routes blijven hetzelfde.

Het ontwerp en inrichting van de geluidswallen staan niet in detail in het Ontwerp Tracébesluit, dat legt alleen de hoogte, materiaal en ligging vast. We nemen bij de uitvoering graag  de wensen van gemeente en bewoners mee bij de uitwerking van het ontwerp. De nieuwe wallen zijn in hun vorm vergelijkbaar met de bestaande wal ten zuiden van de Cellesbroekweg, maar zonder betonnen muurtje. Er komen volgens het ontwerp wallen en geen geluidsschermen. Daarbij  spelen meerdere overwegingen. Bijvoorbeeld de wens van de gemeente Kampen, die graag een ‘groen uiterlijk’ aan de wallen wil geven. Bovendien liggen er al geluidswallen op meerdere gedeelten van de weg, die kunnen blijven of we kunnen ze hergebruiken. Geluidsschermen (kunststof of beton) zijn daarnaast duurder en worden vaak toegepast als er weinig ruimte is. Vanuit landschappelijk oogpunt passen wallen goed in het landschap.

Er hoeven voor aanleg van de weg of geluidswallen geen watergangen of waterpartijen gedempt te worden. De nieuwe N50, berm en geluidswal komen niet verder naar de woningen dan het Middenweteringpad. Het water ligt daar verderop tussen dit pad en de woningen in. Rijkswaterstaat  verwacht geen gevolgen voor het grondwater.

Ontwerpuitdagingen voor Rijkswaterstaat waren onder andere: de onderdoorgangen van de bestaande en aan te passen viaducten, de lengte en opeenvolging van invoeg- en uitvoegstroken, de positie van vluchthavens en het kunnen realiseren van de obstakelvrije bermen. In het ontwerp kunt u zien hoe we deze opgaven hebben opgelost. Vanaf april 2021 zullen de plannen digitaal te vinden zijn, mocht u in gesprek willen over een onderwerp of heeft u zorgen dan kan dat door contact op te nemen met: wegverbredingN50@rws.nl.

Beeld: ©Schematische weergave van het ontwerp van de verbreding N50 Kampen – Kampen zuid

Zie voor de tussenuitspraak van de Raad van State en nadere onderbouwing van de stikstofdeposities voor infraprojecten:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124071/201702813-1-r3/