Luchtfoto van de Ring Utrecht met het kantoor van Rijkswaterstaat op de achtergrond

Nieuwsbrief A27/A12 Ring Utrecht

In deze nieuwsbrief leest u over actuele ontwikkelingen in het project A27/A12 Ring Utrecht.

Stand van zaken Ring Utrecht

Rijkswaterstaat werkt op dit moment aan een nieuw tracébesluit voor de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht. Het nieuwe besluit wordt naar verwachting in 2020 vastgesteld. Daarna wordt het ter inzage gelegd voor mogelijk beroep.

In aanloop naar het nieuwe tracébesluit actualiseert Rijkswaterstaat het milieueffectrapport, waaronder het deelrapport over de beoogde bouwmethode bemalen met schermwand ter plaatse van de verdiepte ligging van de A27. De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft hier op donderdag 23 juli 2020 een tweede advies over uitgebracht. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Foto van de A27 Ring Utrecht

Commissie m.e.r. geeft tweede advies

Op donderdag 23 juli 2020 heeft de onafhankelijke Commissie m.e.r. op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een tweede advies uitgebracht over de actualisatie van het milieueffectrapport (MER) voor de beoogde bouwmethode ter plaatse van de verdiepte ligging van de A27. Dit tweede advies is een vervolg op het advies dat de Commissie in april uitbracht over de conceptversie van het MER deelrapport. Het ministerie heeft naar aanleiding van dit eerste advies het rapport  op de relevante onderwerpen aangevuld, de resultaten van onderzoeken toegevoegd en waar nodig aanvullend onderzoek gedaan.

Geactualiseerd deelrapport MER over de beoogde bouwmethode
In het geactualiseerde MER is een beheersmaatregel uitgewerkt bij de bouwmethode met tijdelijke verlaging van de grondwaterdruk (bemaling), in de vorm van een waterremmende schermwand. Er zijn ook aanvullende maatregelen uitgewerkt, zoals het principe om ‘met de hand aan de kraan’ meer of minder grondwater terug in de bodem te leiden. De maatregelen zorgen ervoor dat een mogelijke verhoging van de grondwaterstand rond Amelisweerd wordt beperkt en dat er geen negatieve effecten optreden op bomen en vegetaties.

Advies Commissie m.e.r.
De Commissie geeft in het nieuwe advies aan dat het geactualiseerde MER over de beoogde bouwmethode helder is opgebouwd en voor veel onderwerpen gedetailleerde informatie bevat. De Commissie vindt dat het aangevulde rapport nu goed laat zien waarom de minister kiest voor de bouwmethode met een schermwand in de ondergrond en terugpompen van grondwater in de bodem. Op die manier kan het grondwaterpeil goed onder controle blijven. Ook maakt het geactualiseerde MER duidelijk waar archeologische waarden verwacht worden.

Overige bevindingen Commissie m.e.r.
De Commissie merkt op dat het thema stikstof en de verkeerskundige uitgangspunten geen onderdeel zijn van dit MER over de bouwmethode. Rijkswaterstaat actualiseert deze thema’s in het overkoepelende MER voor het gehele project A27/A12 Ring Utrecht. Dit overkoepelende MER komt met het tracébesluit ter inzage te liggen. De thema’s zijn daarmee geen onderdeel van deze specifieke adviesvraag aan de Commissie. Daarnaast geeft de Commissie als aandachtspunt mee de gevolgen van geluid op broedvogels nader te onderzoeken. In aanloop naar het vaststellen van het tracébesluit wordt het MER deelrapport over de beoogde bouwmethode op dit punt en een aantal andere aandachtspunten op het gebied van archeologie en duurzaamheid aangevuld.

Lees hier het persbericht van de Commissie m.e.r.
Lees hier het volledige advies van de Commissie m.e.r.

Foto van de A27 bij Amelisweerd

Achtergrond: de verdiepte A27 en de schermwand

Het hoge grondwaterpeil in een groot deel van Nederland vraagt om inventieve oplossingen bij bouwprojecten. Zo ook bij de aanleg van de A27 bij Utrecht in de jaren 80. Tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is de weg verdiept aangelegd, onder het grondwaterniveau. Op bijgaande foto ziet u hoe destijds de folieconstructie is aangelegd. Als u meer wilt weten over de beoogde bouwmethode bemalen met schermwand dan verwijzen wij u naar de factsheet.

Bekijk de factsheet over de beoogde bouwmethode met schermwand

Aanleg van de folieconstructie onder de snelweg A27 bij Amelisweerd

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat.

Heeft u vragen?
Stel ze via ring.utrecht@rws.nl. U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur, en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Aanmelden nieuwsbrief
Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Aanmelden kan via Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat.