Nieuwsbrief uiterwaardenbeheer

Rijkswaterstaat is wettelijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de uiterwaarden langs de grote rivieren. Deze uiterwaarden zijn cruciaal voor de bescherming van 4 miljoen mensen tegen hoog water, en ook als een ecologische verbindingszone voor flora en fauna. We houden u met deze nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van uiterwaardenbeheer en hoe wij samen werken aan veilige en natuurlijke uiterwaarden voor iedereen. In deze uitgave besteden we aandacht aan de thema’s die tijdens de Uiterwaardendag 2023 aan de orde zijn gekomen.

Samen werken aan natuurlijk en veilig uiterwaardenbeheer

Rijkswaterstaat werkt nu bijna een jaar samen met 3 gebiedsgerichte opdrachtpartners aan veilige en natuurlijke uiterwaarden langs de IJssel, Rijntakken en Maas. Omdat we werken op basis van langdurende samenwerking kunnen we meer betekenen voor de uiterwaarden. Ten eerste omdat we meer investeren in het onderhoud en een duurzaam systeem van natuurbeheer opbouwen. Maar ook omdat we samen met onze opdrachtpartners betere relaties met belanghebbenden in de uiterwaarden opbouwen. We zijn meer in de gebieden zichtbaar en aanspreekbaar voor eigenaren en overige beheerders.

Lees meer

Natuurinclusieve landbouw in uiterwaarden: van pachter naar partner

Rijkswaterstaat heeft als ambitie om in de uiterwaarden van de grote Nederlandse rivieren meer natuurinclusieve landbouw mogelijk maken. Dat doen we langs de IJssel bijvoorbeeld door met boeren en andere lokale belanghebbenden de dialoog aan te gaan. Zo bundelen we lokale kennis om duurzame landbouw tot een succes te maken.

Lees meer

Vegetatielegger zorgt voor balans tussen doorstroming, natuur en praktisch onderhoud

Een cruciaal onderdeel van het uiterwaardenbeheer van Rijkswaterstaat is de Vegetatielegger. Het instrument geeft aan welke soort begroeiing in een gebied mag staan vanuit het oogpunt van waterveiligheid. We gebruiken de Vegetatielegger om het onderhoud voor waterveiligheid goed uit te voeren en dat combineren we waar mogelijk met het versterken van riviernatuur.

Lees meer

In gesprek gaan over verbindingen en biodiversiteit

Sinds een jaar werkt aannemerscombinatie Maaskracht met Rijkswaterstaat aan het beheer van de uiterwaarden van de Maas. Gebruikmakend van lokale kennis en in samenwerking met alle belanghebbenden. Maria Smit, ecoloog bij Maaskracht: ‘We willen dat de Maas als een groenblauwe ader door Zuid-Nederland stroomt. Goed en veilig beheerd en met veel aandacht voor riviernatuur.’

Lees meer

Samen met lokale partijen komen we tot het beste onderhoud

Binnen het Waardengedreven Onderhoudscontract Uiterwaarden (WOCU) zetten we in op samenwerking met lokale partijen, vertellen Erwin Suijkerbuijk en Monique Naus van het onderhoudsteam voor de Rijntakken. Na een zorgvuldige voorbereiding verwachten zowel Rijkswaterstaat als het uitvoerende aannemersconsortium hiermee meerwaarde te kunnen creëren: ‘Deze vorm van samenwerking is voor ons, zeker op deze schaal, uniek.’

Lees meer